NL   FRDeze wedstrijd is afgelopen.

De winnares van deze wedstrijd is Lauren Beurghs!

Gelieve uw scherm te draaien.

Inhoud
Deze internetsite wordt u aangeboden door Henkel Belgium n.v., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel. De informatie, die via deze internetsite over Henkel België (voortaan "Henkel" genoemd) en haar dochterondernemingen, te verkrijgen is, is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Henkel verstrekt de hier aangeboden informatie met uitsluiting van iedere expliciete of impliciete garantie. Met name wordt uitgesloten iedere impliciete garantie ter zake van het niet overtreden van de wet en het niet schenden van de eigendomsrechten van derden. Bovendien aanvaardt Henkel geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van pagina's van derden die via hyperlinks op de website van Henkel geraadpleegd kunnen worden. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie zonder nadere aankondiging gewijzigd kan worden.

Auteursrecht
U wordt erop gewezen dat de naam en het logo van Henkel, evenals de namen en logo's van de op deze site genoemde producten van Henkel, wettelijk beschermde handelsmerken zijn. Het gebruik daarvan of van vergelijkbare tekens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel is strikt verboden. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, databases, logo's en andere op deze site getoonde zaken zijn beschermd door internationaal auteursrecht. Het maken van kopieën, het aanpassen, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verhuren en het op andere wijze exploiteren van deze site of enig deel daarvan, ongeacht de wijze waarop, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel is strikt verboden. Het is u uitsluitend toegestaan daarvan een kopie voor persoonlijk gebruik te maken, met uitzondering van de foto's, waarvan geen kopieën gemaakt mogen worden. Iedere inbreuk op het vorenstaande zal aanleiding zijn tot het instellen van een civiel- of strafrechtelijke procedure.

Diversen
Alle geschillen met betrekking tot de website van Henkel zijn onderworpen aan Belgische recht en zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

1. Algemeen
Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna « Henkel » genaamd) respecte(ert)ren het privéleven van de bezoekers van onze website(s). We willen u hierbij informeren over het type gegevens dat Henkel verzamelt en over de manier waarop deze gebruikt worden. U zult ook meer te weten komen over hoe u de juistheid van uw gegevens kunt controleren, maar ook de manier waarop u ze kunt laten wijzigen of verwijderen door Henkel. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wetten tot de bescherming van de persoonsgegevens van het land waar de afdeling zich bevindt die zich bezighoudt met de verwerking van deze gegevens. We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze wetten nageleefd worden.
Deze bepalingen betreffende de eerbiediging van het privéleven gelden niet voor de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de websites van Henkel.

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
We verzamelen enkel persoonsgegevens als u beslist om ze ons mee te delen of als u uw uitdrukkelijke goedkeuring geeft om deze gegevens te verwerken. In dat geval aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u onze website bezoekt, dan worden er automatisch bepaalde gegevens opgeslagen in onze servers met het oog op het beheer van het systeem of voor statistische doeleinden of beveiliging. Deze gegevens bevatten ondermeer de naam van uw internetprovider, in bepaalde gevallen uw IP-adres, de versie van uw browser, het besturingssysteem van de computer waarmee u onze website bezoekt, de website die u gebruikt wanneer u onze site bezoekt, de websites die u bezoekt op hetzelfde moment als onze website en, indien dit het geval is, alle zoektermen die u gebruikt om onze website te kunnen vinden. Afhankelijk van de omstandigheden maken deze gegevens het mogelijk om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van onze website. In deze context wordt er in ieder geval geen gebruik gemaakt van identificeerbare persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt nadat ze eerst geanonimiseerd werden. Indien Henkel uw gegevens aan een externe leverancier overdraagt, dan worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat deze overdracht in overeenstemming is met de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Als u ons uw persoonsgegevens vrijwillig meedeelt, dan worden ze gebruikt, verwerkt en/of overgedragen op een manier die strikt conform de wet is of beantwoordt aan de voorwaarden die u bij uw goedkeuring bepaald heeft. Bovendien dragen we uw gegevens enkel over als we hiertoe verplicht worden op bevel van de politie, het bestuur of het gerecht.
Als er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring, dan worden ze op deze website gepubliceerd. Zo weet u op elk moment welke gegevens we bewaren, en op welke manier ze verzameld en gebruikt worden.

3. Veiligheid
Henkel bewaart uw gegevens op een beveiligde manier, en neemt bijgevolg alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. De contractuele partners van Henkel hebben enkel toegang tot uw gegevens in het kader van de dienstverlening voor rekening van Henkel. Er werd contractueel bepaald dat ze deze informatie vertrouwelijk moeten houden en ze voor geen enkele andere doelstelling mogen aanwenden. In bepaalde gevallen zullen we uw gegevens toch moeten overdragen aan dochtervennootschappen van de Groep Henkel. In dit laatste geval worden uw gegevens eveneens in alle vertrouwelijkheid verwerkt.

4. Persoonsgegevens van minderjarigen
Het ligt niet in de bedoeling van Henkel om gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan veertien jaar. Indien nodig, dan zal Henkel op een gepaste plaats hun er expliciet op wijzen dat ze Henkel geen enkel type van persoonlijke gegevens mogen toesturen. Als de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers ontdekken dat hun kinderen persoongegevens hebben overgedragen aan Henkel en dat deze verwijderd moeten worden, dan vragen we hen om ons te contacteren op het hieronder vermelde adres (zie punt 6. hieronder). We zorgen ervoor dat deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.

5. "Cookies"
Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, maken we gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van uw computer bewaard worden, en ze zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. De informatie die deze cookies bevatten, dient bijvoorbeeld om de sessie te controleren, in het bijzonder met het oog op een verbeterde navigatie op onze website en voor een verhoogde gebruiksvriendelijkheid. De cookies waarvan we gebruikmaken, bewaren geen persoonsgegevens. De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. Dit kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt op elk moment de bewaarde cookies van uw PC verwijderen door de tijdelijke internetbestanden te deleten (in de werkbalk “Extra” van de browser/ “Internet Opties”).

6. Uw wensen en vragen/ de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
De geregistreerde gegevens worden door Henkel vernietigd nadat de wettelijke of contractuele periode verlopen is of als Henkel ze niet meer nodig heeft. Op elk moment heeft u uiteraard het recht om uw persoonsgegevens bij Henkel te wijzigen. Ook kunt u op elk moment uw goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die u heeft betreffende uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post ter attentie van onze Corporate Communication bij Henkel Belgium N.V. of Henkel Nederland B.V., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel, België of Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. Gelieve ons eveneens te contacteren indien u wilt weten of we gegevens hebben verzameld die op u betrekking hebben, en in dergelijk geval, de inhoud van deze gegevens wil kennen. We zullen alles in het werk stellen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wedstrijdreglement Bref Power Activ’
WIN 1 WEEK IN DE PROVENCE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Henkel NV, gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 16, met ondernemingsnummer 0442.619.809, hierna te noemen: “Henkel”.

Artikel 1: Algemeen
1. Elk in België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.
3. Medewerkers en personeel van Henkel die betrokken zijn bij deze wedstrijd en door Henkel ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Henkel van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2: Persoonsgegevens
1. Om mee te doen aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres.
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring te vinden op www.henkel.be

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je deelnemen?
1. Deze wedstrijd loopt van 16 juni 2015 tot en met 12 augustus 2015.
2. Er kan gedurende heel de wedstrijdperiode deelgenomen worden online op www.brefpoweractiv.be
3. Het gaat om een wedstrijd zonder aankoopverplichting.
4. Deelnemen doe je door het juiste antwoord aan te klikken in het online spel en door een antwoord te geven op de schiftingsvraag : ‘Hoeveel geldige deelnames zal deze wedstrijd hebben op 12 augustus 2015, 24:00u.’
5. Voor een geldige deelname moet het online wedstrijdformulier volledig en correct ingevuld en verstuurd worden voor de afsluiting van de wedstrijd op 12 augustus 2015, 24:00u.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaar
1. Eén winnaar wordt bepaald uit alle geldige deelnames die op 12 augustus 2015, 24:00u via de wedstrijdsite www.brefpoweractiv.be ontvangen werden. Elke andere vorm van deelname is ongeldig en wordt niet aanvaard.
2. De winnaar is de persoon die het juiste antwoord heeft aangeklikt in het online spel en die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderd heeft. Bij ex aequo zal de winnaar bepaald worden door een trekking.
3. De winnaar van de wedstrijd zal op 15 augustus 2015 bekend gemaakt worden op de website: www.brefpoweractiv.be Hij/zij wordt ook persoonlijk verwittigd via email.
4. De winnaar moeten binnen 30 dagen aanspraak maken op zijn/haar prijs, anders vervalt deze. De prijs zal in dit geval aan de eerstvolgende, direct na de oorspronkelijke winnaar toegekend worden.
5. Indien een prijs buiten de schuld van Henkel niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is ontvangen door een winnaar, dan verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Henkel.
6. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5: Te winnen prijs
1. Eén waardebon van 1.000 Euro uitsluitend geldig bij de boeking van een vakantiearrangement bij Belvilla – www.belvilla.be
2. De waardebon is geldig tot en met 31.12.2016 en het bedrag kan niet over meerdere boekingen verspreid worden.
3. Alle extra uitgaven door de winnaar in het kader van dit arrangement zijn ten persoonlijke titel en worden niet vergoed door Henkel.
4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar in geld.
5. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Henkel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.
2. Henkel is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot :
• de door haar uitgekeerde prijzen;
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
• het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7: Rechten Henkel
1. Henkel behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Henkel hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Henkel behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Henkel daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
3. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Artikel 8: Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via het emailadres info@henkel.be

Artikel 9: Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze wedstrijd zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te raadplagen op www.henkel.be
3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van huidig reglement. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

Wedstrijdreglement Bref Power Activ’
SCRATCH & WIN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Henkel NV, gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 16, met ondernemingsnummer 0442.619.809, hierna te noemen: “Henkel”.

Artikel 1: Algemeen
1. Elk in België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.
3. Medewerkers en personeel van Henkel die betrokken zijn bij deze wedstrijd en door Henkel ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Henkel van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2: Hoe en wanneer kan je deelnemen?
1. Deze wedstrijd loopt enkel tijdens de Bref Power Activ’ Lavendel actiedagen op de locaties Mechelen Schoenmarkt (16.06 tem 19.06), Kortrijk Grote Markt (20.06 tem 21.06) en Antwerpen Stadsfeestzaal (24.06 tem 27.06 en 02.07 tem 05.07).
2. Er kan enkel deelgenomen worden tijdens de openingsuren van de Bref Power Activ’ Lavendel stand op deze locaties.
3. Het gaat om een wedstrijd zonder aankoopverplichting.
4. Deelnemen doe je door de 4 krasvakjes weg te krassen en een antwoord te geven op de bijkomende kennisvraag : ‘Welke typische geur uit de Provence herkent u in de nieuwe Bref Power Activ’?’
5. Voor een geldige deelname moet het scratch & win biljet ingeruild worden voor een wedstrijdprijs op de Bref Power Active’ Lavendel stand tijdens de openingsuren.

Artikel 3: Aanwijzing van de winnaar
1. De winnaar van rang 1 heeft 4 groene aanvinktekens op zijn krasbiljet + het juiste antwoord gegeven op de bijkomende kennisvraag.
2. De winnaar van rang 2 heeft 3 groene aanvinktekens op zijn krasbiljet + het juiste antwoord gegeven op de bijkomende kennisvraag.
3. De winnaar moeten tijdens de actieperiode in de betreffende stad aanspraak maken op zijn/haar prijs, anders vervalt deze. De prijs zal in dit geval eigendom blijven van Henkel.
4. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Te winnen prijs
1. Rang 1 : 15 Lavendel geschenkdozen ter waarde van 50€.
2. Rang 2 : 4000 Bref Power Activ’ Lavendel packs.
3. De prijzen zijn niet inwisselbaar in geld.
4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Henkel.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.
2. Henkel is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot :
• de door haar uitgekeerde prijzen;
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
• het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 6: Rechten Henkel
1. Henkel behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Henkel hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Henkel behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Henkel daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
3. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Artikel 7: Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via het emailadres info@henkel.be

Artikel 8: Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze wedstrijd zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te raadplagen op www.henkel.be
3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van huidig reglement. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.